головна сторінка
мапа сайту
Контакти
  Про УГТ              Рада УГТ              Члени УГТ              Публікації              Лінки              Форум              Про сайт
 
Розділи
  ДЕРЖАВНІ СИМВОЛИ

  ТЕРИТОРІАЛЬНІ СИМВОЛИ

  МУНІЦИПАЛЬНІ СИМВОЛИ

  ВІЙСЬКОВА СИМВОЛІКА

  РЕЄСТР ОСОБОВИХ СИМВОЛІВ

  КОРПОРАТИВНИЙ ГЕРБІВНИК

  ОРГАНІЗАЦІЙНА СИМВОЛІКА

  ГЕРАЛЬДИКА

  ВЕКСИЛОЛОГІЯ

  ЕМБЛЕМАТИКА

  СФРАГІСТИКА

  ГЕНЕАЛОГІЯ

  КОЛЕКЦІОНЕРСТВО

  НАШІ ПАРТНЕРИ
Сайт розроблено за
фінансової підтримки
Українського державного
центру радіочастот


 

Бармак Микола Валентинович

123

Контактна інформація:
E-Mail: barmak@tnpu.edu.ua
Тел. дом.: (0352) 52-64-70
Поштова адреса: вул. Князя Острозького, 18 кв. 36, м. Тернопіль, 46001
 
Біографія
Народився в січні 1966 р. в місті Новограді-Волинському Житомирської області. У 1989 р. з відзнакою закінчив історичний факультет Луцького педагогічного інституту імені Лесі Українки і розпочав роботу асистентом на кафедрі Історії України в Тернопільському педагогічному інституті. За цей час викладав для студентів лекційні та семінарські курси з історії України, історичного краєзнавства, політології.
В 1994 р. був прийнятий в аспірантуру при ТДПІ. В березні 1997 р. в Інституті національних відносин НАН України достроково захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук по темі “Міграційні процеси серед німецького, чеського та єврейського населення Волинської губернії (1796-1914 рр.)” по спеціальності “Етнологія”.
В липні 1998 р. закінчив Східну літню школу при Варшавському університеті.
Розробив комплексний навчальний курс з “Основ права” і викладаю його на всіх факультетах ТНПУ. Викладаю курс “Історія держави і права України”, “Конституційне право”, “Трудове право”, “Цивільне право”, “Адміністративне законодавство”, “Кримінальне право”, “Методика викладання правознавства в середній школі” для студентів історичного факультету. Керівник секції правознавства Кафедри історії України. За цикл праць з права в 1999 р. отримав гранд ТДПУ для молодих вчених.
З січня по липень 2001 р. пройшов наукове стажування в Інституті етнонаціональних досліджень та політології (м. Київ).
З грудня 2001 р. по вересень 2003 р. перебував на посаді начальника управління з питань внутрішньої політики Тернопільської обласної державної адміністрації.
Викладач Тернопільського регіонального Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій. Тематика виступів: „Інтеграція України в Європейське Співтовариство”, „Сучасні проблеми державотворення в Україні”, „Історія державного управління”.
У жовтні 2005 р. пройшов навчання в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної Академії державного управління при Президентові України.
У листопаді 2005 р. закінчив докторантуру Львівського регіонального інституту державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України.
З жовтня 1999 р. доцент кафедри історії України Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Напрямки наукових досліджень:
а) дослідження компактних груп населення українських земель в ХІХ - початку ХХ ст. (німці, чехи, поляки, росіяни, євреї) та їх вплив на сучасний стан міжетнічних і міждержавних відносин. Це стало предметом авторського курсу на історичному факультеті університету “Міграційні процеси на Україні”;
б) дослідження історичного минулого Тернопілля. Вийшли з друку розробки уроків для школи з історії України під назвою “Наш край – Тернопільщина”, надруковані об’ємні статті про славетних земляків – О. Кисілевську, Й. Сліпого, С. Дністрянського, М. Конрада;
в) комп’ютерні технології у викладанні курсу історії та права;
г) сучасне право України, проблеми його вивчення;
д) формування російської системи управління на українських землях часів Російської імперії.

Основні наукові та навчально-методичні роботи
Німецьке, чеське та єврейське населення Волинської губернії (1796 - 1914 рр.) – Тернопіль, 1999. - 208 с.
Олена Кисілевська: біографія, спомини, виступи, статті (до 130-річчя з дня народження). – Тернопіль, 1999. – 86 с. (співавтор – Гулей Н.).
Державна служба в Російській імперії: правові основи формування та функціонування корпусу цивільних службовців (ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.) – Тернопіль, 2006. - 288 с.
Чеська еміграція на Волинь // VІ Всеукраїнська конференція “Історичне краєзнавство у відродженні духовності, культури, багатовікових національних традицій України (28.ІХ. - 1.Х.1993). – Луцьк, 1993. – С.168-172.
Німецькі колонії на Волині в першій половині ХІХ ст. // Волинь і Волинське зарубіжжя. Тези доповідей та повідомлень Міжнародної наукової конференції. - Луцьк, 1994. – С.117-119.
Початок німецької колонізації Волині // Велика Волинь: минуле й сучасне. – Хмельницький, Ізяслав, Шепетівка, 1994. – С.117-120.
Еміграція селян Волині і Поділля в США і Бразилію // Науковий збірник історичного факультету. Вип. ІІ. - Ч. І. - Тернопіль, 1995. - С. 108-111.
Тернопілля від початку ХХ ст. до ІІ світової війни // Тернопілля: сторінки історії. - Тернопіль, 1995. – С.130-149.
Формування "лінії осілості" єврейського населення Волині та Поділля // Україна на шляху до незалежності і демократії. Тематичний збірник праць викладачів, студентів і аспірантів історичного факультету - Тернопіль, 1996. - С.89-94.
Початок переселення чеських селян у Волинську та Подільську губернії // Україна на шляху до незалежності і демократії. Тематичний збірник праць викладачів, студентів і аспірантів історичного факультету. - Тернопіль, 1996. - С.94-98.
Освоєння та утворення компактних поселень німців на волинських землях // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Вип. ІV. Серія: Історія: Збірник наук. праць. - Тернопіль, 1997. - С.40-54.
Розселення чеських селян у Волинській губернії в ХІХ - на початку ХХ ст. // Михайло Грушевський - погляд із сьогодення. Збірник наукових праць і матеріалів Міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю від дня народження М. С. Грушевського. - Тернопіль, 1997. - С.234-242.
Йосиф Сліпий – шлях богослова, науковця, педагога // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Вип. VІІ. Серія: Історія; Збірник наук. праць. - Тернопіль, 1998. - С.318-337.
Даніель Бовуа. Битва за землю в Україні 1863-1914. Поляки в соціо-етнічних конфліктах. К.: Критика, 1998, 1998. - 334 с. (рецензія) // Slavica Tarnopolensia 5. – Тернопіль, 1998. - 184-186.
Проект Конституції ЗУНР С.Дністрянського // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Вип. VІІІ. Серія: Історія. - Тернопіль, 1999. - С.11-14.
Україно-польські відносини на тлі російсько-польського протистояння на Правобережжі України в 30-х – на початку 60-х років (за матеріалами монографії Даніеля Бовуа) // Stosunki ukrai(sko-polskiе w XX wieku: pa(stwowо?(, spo?ecze(stwo, kultura. Науковий збірник. Матеріали міжнародної наукової конференції 15-16 квітня 1999 р. – Тернопіль, 1999. – С. 70-78.
Матеріали до вивчення теми “Наш край на початку ХХ ст.” // Краєзнавство в системі підготовки сучасного вчителя. Матеріали науково-методичної конференції. - Тернопіль, 2000. - С.31-36.
Законодавче регулювання економічного життя німецьких поселенців на українських землях Російської імперії (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.) // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. Вип. 10. - Тернопіль, 2000. - С.52-55.
Державний службовець в системі управління Російської імперії першої половини ХІХ ст. // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – № 1. – К., 2005. – С. 146-153.
Губернатор в системі державної служби Російської імперії (ХVІІІ — перша половина ХІХ ст.) // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - № 3. – К., 2005. – С. 85-92.
Губернатор в системі державної служби Російської імперії (ХVІІІ — перша половина ХІХ ст.) // Актуальні проблеми внутрішньої політики. - К.,2005. – С. 16-23.
Губернське правління як орган управління губернією в першій половині ХІХ ст. (на прикладі Київської, Подільської та Волинської губерній Російської імперії) // Збірник наукових праць Дніпропетровського регіонального інституту державного управління НАДУ. – Дніпропетровськ,2005. – С.57-65.
Законодавче регулювання переходу шляхти Правобережної України у російське дворянство (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.) //Наукові записки / Збірник. – К., 2005. – Серія „Політологія і етнологія”; Вип.28. – С. 246-259.
Дослідник україно-польсько-російських відносин на Правобережній Україні в ХІХ ст. професор Сорбони Даніель Бовуа // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Історія. – Тернопіль, 2005. – Вип..2. – С.30-36.
Органи управління Київською, Подільською та Волинською губерніями Російської імперії наприкінці ХVІІІ – в першій половині ХІХ ст. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Історія. – Тернопіль, 2005. – Вип.3. – С.18-24.
Землеволодіння та землекористування чеських поселенців Волинської губернії// Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне, 2005. – Вип.6. – С.76-81.
Казенні палати в системі управління Російської імперії (на матеріалах Київської, Подільської та Волинської губерній) // Сторінки історії: Збірник наукових праць. – К., Вип. 21. – С. 3-11.
Розробка М. М. Сперанським теоретичних питань державної служби // Проблеми і перспективи наук в умовах глобалізації: матеріали всеукраїнської наукової конференції. – Тернопіль, 2005. – С.3-13.
Шляхи поповнення земельної власності російських дворян та казни на Правобережній Україні (кінець XVIII – початок ХІХ ст.) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Історія. – Тернопіль, 2005. – Вип.1. – С.16-20. (співавтор – Брославський В.).
Най край – Тернопільщина. На допомогу вчителю та учням. - Друге видання доповнене і перероблене – Тернопіль, 1998. – 186 с. (співавтор – Бармак О.).
Методичні рекомендації до курсу «Історія України» для студентів усіх факультетів неісторичних спеціальностей денної форми навчання. – Тернопіль, 1998. – 60 с.
Навчальна програма курсу «Правознавство» для студентів усіх факультетів неісторичних спеціальностей денної та заочної форми навчання. – Тернопіль, 1998. - 20 с.
Навчальна програма курсу «Історія держави і права України» для студентів історичного факультету денної та заочної форми навчання. – Тернопіль, 1999. - 24 с.
Робочий зошит з правознавства: робоча програма; семінарські заняття; модулі перевірки знань; екзаменаційні питання (для студентів усіх факультетів неісторичних спеціальностей денної та заочної форми навчання). – Тернопіль, 1999. – 64 с.
Робочий зошит з історії України: робоча програма; семінарські заняття; модулі перевірки знань; екзаменаційні питання” – Тернопіль, 1999. – 64 с.
Основи правознавства: робочий зошит учня 9 кл. – Тернопіль, 1999. – 120 с.
Історія України та всесвітня історія. 11 клас. Відповіді на екзаменаційні питання. – Тернопіль, 2000. - 124 с. (співавтор – Бармак О.).
Основи правознавства. 9 кл. Календарно-тематичне планування. Видання друге, доповнене – Тернопіль, 2001. – 96 с. (співавтор – Бармак О.).
Основи правознавства. 9 кл. Хрестоматія – Тернопіль, 2000. – 224 с.
Зошит для тематичного контролю знань. Основи правознавства 9 кл. – Тернопіль, 2000 – 56 с.
Історія України та всесвітня історія. 11 клас. Відповіді на екзаменаційні питання – Тернопіль, 2000. - 124 с. (співавтор – Бармак О.).
Історія України ХХ століття. Державна підсумкова атестація. 11 клас. – Тернопіль, 2001. - 88 с. (співавтор – Бармак О.).
Основи правознавства: робочий зошит учня 9 кл. Видання друге, перероблене – Тернопіль, 2001. – 96 с. (співавтор – Бармак О.).
Зошит для тематичного контролю знань. Всесвітня історія 7 клас. – Тернопіль, 2001. - 52 с.(співавтор – Бармак О.).
Історія України ХХ століття. Державна підсумкова атестація. 11 клас. – Тернопіль, 2005. - 88 с. (співавтор – Бармак О.).
Навчальна програма курсу «Основи права». – Тернопіль, 2004. - 24 с.
Правознавство. 9 клас. Державна підсумкова атестація. 11 клас. – Тернопіль, 2005. - 88 с. (співавтор – Бармак О.).
Путівник по Кримінальному кодексу України: основні поняття, таблиці, схеми (згідно із новим Кримінальним Кодексом України). – Тернопіль., 2001. - 256 с.
Путівник по Сімейному кодексу України: основні поняття, таблиці, схеми (згідно із новим Сімейним Кодексом України). – Тернопіль, 2001. - 112 с.
Путівник по Земельному кодексу України: основні поняття, таблиці, схеми (згідно із новим Земельним Кодексом України). – Тернопіль, 2001. - 126 с.
Основи права. Видання п’яте, доповнене і перероблене. – Тернопіль, 2005 - 385 с.